Koos with a photo of John Lennon
Previous Photo Next Photo